แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - jeerapunsanook

หน้า: [1] 2 3 ... 24
1
updateแนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการกรมชลประทาน[/url]2561[/size]


ให้ฟรีฟรีไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้เกี่ยวกรมชลประทาน2561
 • แนวข้อสอบเนื่องด้วย กรมชลประทาน2561
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
 • หลักการชลประทานเบื้องต้น
 • กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง new
 • ความรู้+แนวข้อสอบคอนกรีตเทคโนโลยี
 • ความรู้การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
 • ความรู้เกี่ยวกับชลศาสตร์และตัวอย่างข้อสอบ
 • ความรู้งานวิศวกรรมโครงสร้าง__คอนกรีต_new
 • พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมฐานราก
 • สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
 • แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new
 • สรุป+ถาม-ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบการเขียนแบบและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แนวข้อสอบการออกแบบคอนกรีตและเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้าง new
 • แนวข้อสอบโครงสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้าง
 • แนวข้อสอบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
 • แนวข้อสอบถาม-ตอบโครงสร้างและคอนกรีตnew
 • แนวข้อสอบด้านการสำรวจ
 • แนวข้อสอบด้านสำรวจ surveying work, basic field works, leveling
 • แนวข้อสอบถาม_-ตอบ_ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ_และการเขียนแบบnew
 • แนวข้อสอบการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
 • แนวข้อสอบการจัดการงานก่อสร้าง
 • แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์
 • แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์new
 • แนวข้อสอบวัสดุศาสตร์แนวข้อสอบวิศวกรรมชลศาสตร์
 • แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธาnew
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 


 
[url=http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2015/11/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-309-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A5%

2
จัดให้ทิศทางข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)2561
ให้ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้ด้วยว่าประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างนโยบายยุทธศาสตร์อำนาจหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)2561
 • ความรู้เกี่ยวประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างนโยบายยุทธศาสตร์อำนาจหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ2561
 • โครงสร้างหน้าที่อัตรากำลังกระทรวงศึกษาธิการ
 • สรุป นโยบายด้านการศึกษาของคุณะรัฐมนตรีของ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้านท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 • ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ถาม-ตอบ พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
 • แนวข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 new
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พศ_2544newupdate
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • การเขียนหนังสือราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ
 • ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 • แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2_(update2561)
 • แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_2561ล่าสุด)
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560
 • แนวข้อสอบการจัดการงานทั่วไป ชุด 1
 • แนวข้อสอบบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ)
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม อัพ2561
 • สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ชุด 2)new
 • แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุnew
 • แนวข้อสอบเรื่องงานพัสดุupdate2561
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_(update2561)
 • แนวแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>


 

 ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบ[/i]งานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 
[img]http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2018/07/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-242-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%

3
เจ๋งสุดๆหลักการข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนBOI2561


แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้เกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนBOI2561

แนวข้อสอบด้วยว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนBOI2561

 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550newล่าสุด
 • สรุปสาระสำคัญตาม พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ชุด1
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 • สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • วิธีการ_เทคนิค_การแก้ปัญหาและเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม new
 • ถาม – ตอบ ระบบปฏิบัติการ
 • แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • แนวข้อสอบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • แนวข้อสอบ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์new
 • แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน_Web Application
 • แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล_(อัตนัย)
 • แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล_ER_Diagram_และ_SOA_-
 • แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่)_300_ข้อ (1)
 • แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล(คอมพิวเตอร์)
 • แนวข้อสอบระบบเครือข่าย_อุปกรณ์ การสื่อสารบนเครื่อข่าย(ล่าสุด)
 • แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
 • แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
 • แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์new
 • แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • แนวข้อสอบหลักการแก้ปัญหาฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมnew
 • แนวข้อสอบหลักเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์และหลักการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • แบบทดสอบการพัฒนาโปรแกรมnew
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>


 

 ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 

[url=http://xn--12cbpm6ec

4
รากปลาไหลเผือก หรือปลาไหลเผือกใหญ่ (Tongkat Ali) ชื่อวิทยาศาสตร์: Eurycoma longifolia เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Simaroubaceae ชื่ออื่นๆ กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี) คะนาง ชะนาง (ตราด) ตรึงบาดาล (ปัตตานี) ตุงสอ แฮพันชั้น (ภาคเหนือ) เพียก (ภาคใต้) หยิกบ่อถองหรือหยิกไม่ถึง เอียนด่อน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไหลเผือก (ตรัง)เป็นไม้ไม่ผลัดใบ รากกลมโต สีขาว สีขาวนวล รากที่มีอายุหลายปีจะมีความยาวมาก อาจยาวมากกว่า 2 เมตร ลำต้นเรียบสีน้ำตาลเทา ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ดอกช่อออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียวอมน้ำตาล ปลายกลีบแดงอมเขียว กลีบดอกสีแดงอ่อนเกสรตัวผู้และตัวเมียสีแดงอ่อน ยื่นยาวกว่าดอก ผลเดี่ยว ทรงกระบอกกลมสั้น ผลแก่แล้วแตก ผลอ่อนสีเขียว แก่แล้วเป็นสีส้ม
 


ปลาไหลเผือกใหญ่เป็นพืชที่มีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพร ใช้ รากถ่ายพิษต่างๆ ถ่ายพิษไข้พิษเสมหะ พร้อมทั้งโลหิต แก้ไข้ แก้ไข้มาลาเรีย ตัดไข้ทุกชนิด แก้ลม แก้วัณโรคระยะบวม ขับเหงื่อ ขับพยาธิ แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้เจ็บคอ ความดันเลือดสูง อัมพาต ขับถ่ายน้ำเหลือง แก้ท้องผูก ใช้รากเป็นส่วนผสมของยาบำรุงกำลัง นำรากผสมกับรากโลดทะนงแดง และพญาไฟ ฝนน้ำดื่ม แก้ไข้ ใช้เลิกเหล้า รากประสมกับรากย่านางแดง และพญายา ฝนน้ำบริโภคขับพิษ ในคัมภีร์ยาโบราณ เป็นส่วนผสมของยาสามราก ที่ใช้ขับพิษ และแก้อาการลงแดงจากการติดยาเสพติด เป็นส่วนผสมของยาประสะเหมือดคน และยาจันทน์ลีลา และยาแก้ไข้ห้าราก ชาวโอรังอัสลีในรัฐเประ ประเทศมาเลเซียนำรากไปต้มกับชาใช้กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ

ในทางเภสัชวิทยา ปลาไหลเผือกใหญ่ มีฤทธิ์ลดไข้ ต้านมาลาเรีย มีสรรพคุณกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของหนูตัวผู้ ลดความวิตกกังวล เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการก่อเกิดเนื้องอก ลดน้ำตาลในเลือด สารออกฤทธิ์ที่เด่นเช่น สารกลุ่ม quassinoids เช่น eurycomalactone eurycomanol eurycomanone ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งความเติบโตของเชื้อมาเลาเรียในหลอดทดลอง
ชาวไทยมุสลิมภาคใต้จะเรียกปลาไหลเผือก ว่า ตูกะอาลี หรือตุงกัตอาลี (Tongkat Ali) คือ สมุนไพรที่ช่วยเร้าและเพิ่มจำนวนสมรรถภาพทางเพศชายด้วยวิธีธรรมชาติอย่างได้ผล เนื่องจาก รากปลาไหลเผือก ประกอบด้วยสารที่ออกฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชายโดยตรงในปริมาณที่สูง ซึ่งสูตรลับนี้ค้นพบโดยนักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกาคือ นายแพทย์ เรย์ ซาฮีเลี่ยน (Dr.Ray Sahelian MD.) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรที่ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ตงกัตอาลี เป็นสมุนไพรที่หลายประเทศให้การยอมรับมานาน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียส่งเสริมให้เป็นสมุนไพรส่งออกจนมีชื่อเสียงของประเทศ สมุนไพรชนิดนี้พบมากทางภาคใต้ของไทย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปินส์ผลดีของสมุนไพร รากปลาไหลเผือก 100%

o ออกฤทธิ์ปลุกเร้าการสร้างฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
o ช่วยเติมจำนวนตัวสเปิร์มในน้ำอสุจิ บำรุงสเปิร์มและไขกระดูก
o #ชะลอการหลั่ง แก้ปัญหาอาการหลั่งเร็ว
o บำรุงกำลัง บำรุงร่างกายให้แข็งแรง
o #เสริมสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth hormone) ซึ่งจะช่วยในการชะลอความเสื่อมโทรมหรือ ประวิงความชราให้กับร่างกาย
o เสริมสมรรถภาพทางเพศให้สมบูรณ์ โดยช่วยให้#อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ้น ทำให้เกิดการตื่นตัวทางเพศ ทำให้มีความคงทนในการมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้น
o เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือด
o ดูแลรักษาการเกิดโรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน,ลดน้ำตาลในเลือด, บำรุงไต
o ลดไข้ ลดอาการเมื่อยล้า เพิ่มพลังงาน และเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
o ประกอบด้วย Superoxide dimutase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ
o ลดภาวะวัยทองในผู้ชาย และหญิง, แก้ปวดมดลูกและตกขาวในผู้หญิง
o มีคุณสมบัติในการต่อต้านเซลล์มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมได้ มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
o ช่วยทุเลาอาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ปวดกระดูก
o ใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมรูมาติก, เก๊าต์ พร้อมด้วยอื่นๆ เช่น อาการปวดข้อในหญิงวัยหมดประจำเดือน

จากผลงานวิจัยจนเกิดการจดสิทธิบัตรอีกหลายฉบับ จึงทำให้เกิดเป็นของซื้อของขายออกจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจะเป็นของซื้อของขายที่อยู่ในรูปของอาหารเสริมและเครื่องดื่มเป็นหลัก ซึ่งจะใช้ ปลาไหลเผือก เป็นส่วนประกอบหลัก ในการผลิตสินค้ามากกว่า 100 ชนิด  โดยทั้งหมดจะเน้นไปที่คุณสมบัติทางด้านการเสริมสมรรถภาพทางเพศเป็นหลัก และอาจกล่าวได้เป็นไวอากร้าจากธรรมชาติกันเลยทีเดียว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaiherbweb.com/product/528387/รากปลาไหลเผือก-สมุนไพรไวอากร้า.html

Tags : รากปลาไหลเผือก(Tongkat Ali)สรรพคุณ,ยาไวอากร้า

5
ประโยชน์ของแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการชะลอวัยแอปเปิ้ลเหมาะกับการเป็นอาหารที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักช่วยลดความอยากอาหารลง
แม้แอปเปิ้ลจะมีน้ำตาลแต่ร่างกายก็สามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้ภายใน 10 นาทีช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดหากรับประทานเป็นประจำวันละ 2-3 ผลเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดเพราะแอปเปิ้ลมีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำในปริมาณสูงที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเป็นอาหารที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยภาวะเลือดเป็นกรดไขข้อรูมาติก โรคเกาต์ ดีซ่านแอปเปิ้ลก็มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดฝ้าได้เหมือนกันนะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยตรงช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงช่วยป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยลดไข้และช่วยลดการอักเสบช่วยละลายเสมหะช่วยลดความดันโลหิตช่วยบำรุงหัวใจ 
#เซรั่มยี่ห้อไหนดีpantip #เซรั่มถูกและดี#เซรั่มบํารุงผิวหน้า #รีวิวเซรั่มหน้าใสเซเว่น#ครีมลดริ้วรอยที่ดีที่สุดpantip#ครีมที่นิยมใช้มากที่สุด#ครีมลดริ้วรอยขั้นเทพ#ครีมบำรุงหน้าขาวใส#เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์  #เซรั่มดีเฮิร์บ
#รับตัวแทนจำหน่าย #ดีเอิร์บ

สอบถามรายละเอียด https://www.facebook.com/DHerbThailand/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dherbthailand.com 

6
บริษัท วอลล์เทรด ทูลส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เราเป็นโรงงานผลิตรและจำหน่ายแผ่นIsowall
สำหรับทำห้องเย็น, สำหรับเก็บรักษาสินค้า, ห้องเย็นเก็บอาหาร, ห้องเย็นเก็บผัก
และผลไม้, รับปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป, รับติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับห้องเย็น, บริการรับสร้างห้องเย็นให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่, รับสร้างห้องเย็น
สำหรับแช่แข็ง, รับสร้างห้องเย็นสำหรับแช่อาหารสด,รับสร้าง
ห้องเย็นสำหรับอาหารสำเร็จรูป, ออกแบบห้องเย็นสำเร็จรูป, รับสร้างห้องเย็นตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ, ออกแบบและติดตั้ง
ห้องเย็น, ออกแบบและติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป, สร้างเครื่องทำ
ความเย็น, ออกแบบเครื่องทำความเย็น,ติดตั้งเครื่องทำความ
เย็น โดยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นมาตรฐานจากยุโรป
และผนังสำเร็จรูป Isowall ที่มีมาตรฐาน ,ที่ผลิตรจาด ฉนวนสำเร็จรูปพียูโฟม
และ ฉนวนสำเร็จรูปพีเอส แผ่นฉนวนห้องเย็น PU ซึ่งไม่รามไฟ


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
WALLTRADE TOOLS AND SUPPLY CO.,LTD.
Hot Tel : 096-861-6424   062-565-2466
Tel : 085-1579992 | Fax : 02-7080748
http://www.walltradetools.com
Email : info@walltrade.com

ที่มา : http://www.walltradetools.com

Tags : โรงงาน,ห้องเย็น,จำหน่าย

7
฿1,490.00 ส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง
LookmeeShop สระน้ำเป่าลมครอบครัว 3 ม. 3 ชั้น (สีฟ้า/ขาว) แถมฟรี ที่สูบลมกระบอกเทอร์โบ และ แพลอยน้ำ

สั่งได้เลยที่นี้รายละเอียดสินค้า LookmeeShop สระน้ำเป่าลมครอบครัว 3 ม. 3 ชั้น (สีฟ้า/ขาว) แถมฟรี ที่สูบลมกระบอกเทอร์โบ และ แพลอยน้ำ
 • สระเป่าลมครอบครัว 3 ชั้น แยกหัวสูบลมคนละชั้น[/*]
 • เนื้อวัสดุทำจากพลาสติกไวนิลอย่างดี[/*]
 • แข็งแรงทนทาน[/*]
 • แถมฟรี ที่สูบลมกระบอกเทอร์โบ และแพเป่าลม ให้เด็กนอนเล่นหรือนอนว่ายในน้ำได้[/*]
 • ด้านล่างของสระมีจุดระบายน้ำออก[/*]
LookmeeShop สระเป่าลมครอบครัว 3 ม. 3 ชั้น (สีฟ้า/ขาว) 

สระเป่าลมครอบครัว 3 ม. 3 ชั้น แยกหัวสูบลมคนละชั้น ขนาดใหญ่มาก พร้อมแผ่นซ่อม
เนื้อวัสดุทำจากพลาสติกไวนิลอย่างดี แข็งแรงทนทาน
คุณสมบัติ
- ขนาดวัดจากโรงงาน (ระบุตามหน้ากล่อง) ยาว 305 ซม. x กว้าง 183 ซม. x ลึก 56 ซม.
- ด้านล่างของสระมีจุดระบายน้ำออก
- วัสดุผลิตจากไวนิลทนทานมาก
- ความจุน้ำ : 990 ลิตร 
- น้ำหนักสระ 7 กก.
- มาพร้อมที่สูบลมกระบอกเทอร์โบ
เล่นน้ำได้หลายคน ถ้าไม่ใส่น้ำใส่ลูกบอล เป็นบ่อบอลได้
**แถมที่สูบลมกระบอกเทอร์โบ**
 
รายละเอียดของสินค้า แพยางเป่าลม ลายมิกกี้และผองเพื่อนรายละเอียดสินค้า
ขนาด 45×110×18 cm. รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 kg.
ผลิตจากยางไวนีลคุณภาพดี แข็งแรง ยืดหยุ่น ทนทาน สินค้ามี มอก.685-2540
Design ด้วยลาย Disney TsumTsum น่ารักสดใส ลิขสิทธิ์แท้100% 
มีช่องกลมใสให้นอนดูปลาดูใต้น้ำได้ด้วยนะคะ
 
รายละเอียดของสินค้า Intex ที่สูบลมเทอร์โบ รุ่น Double Quick IIntex ที่สูบลมแรงดันสูง รุ่น Double Quick I ขนาด 29cm (Black)

คุณสมบัติ
- ที่สูบลมแบบมือ ขนาด 29cm
- สูบลมรวดเร็วด้วยระบบ Double Quick ลมออกทั้งในเวลากดและดึง
- สามารถใช้ได้ทั้งสูบลมเข้า และดูดลมออก
- มีจุกลม 3 ขนาด สามารถใช้สูบลมได้ทั้ง ที่นอนเป่าลม ห่วงยาง สระน้ำ เรือยาง


฿1,490.00 ส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง
LookmeeShop สระน้ำเป่าลมครอบครัว 3 ม. 3 ชั้น (สีฟ้า/ขาว) แถมฟรี ที่สูบลมกระบอกเทอร์โบ และ แพลอยน้ำ

สั่งได้เลยที่นี้

8
http://www.plastwoodtech.com
พลาสวูดที่สำหรับใช้ในการตกแต่งในปัจจุบันที่เป็นลวดลายสวยงามถูกนำมาฉลุให้เป็นลายสวยด้วยเครื่องซีเอ็นซีและสามารถทำได้หลากหลายเช่นเครื่องซีเอ็นซีสามารตัดขอบแผ่นพลาสวูดเป็นตัวอักษรเป็นคำๆเพื่อใช้ไปเป็นป้ายโฆษณาเราจะเห็นตัวอักษรที่ทำมาจากแผ่นพลาสวูดได้โดยทั่วไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้ายตัวอักษรพลาสวูดขนาดใหญ่ที่โรงแรม รีสอร์ท ที่พักตากอากาศ หน้าบริษัท หน้าตึกหรืออาคารสถานที่ทั่วไป และพลาสวูดยังสามารถใช้กับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่น เครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องตอก แผ่นพลาสวูดมีข้อดีที่แตกต่างจากวัสดุอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นฝ้าเพดานที่เป็นยิปซั่ม ซึ่งมีแร่ของใยหินซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และมีการใช้งานมานานหลายปี แต่ในปัจจุบันแผ่นพลาสวูดได้มีบทบาทเริ่มมากขึ้นได้นำมาทดแทนฝ้าแบบรุ่นเก่าและมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและดีกว่าในหลายๆด้านเช่นแต่เดิมฝ้าที่เป็นแผ่นยิปซั่มจะมีความแข็งแรงน้อยแตกหักได้ง่าย และไม่สามารถถูกน้ำได้เมื่อช่างทำหลังคาเกิดมีน้ำรั่ว แผ่นฝ้าชนิดนี้มีบางส่วนที่เป็นกระดาษไม่สามารถถูกน้ำได้อาจเกิดการพังขึ้นมาและเป็นเชื้อราและเป็นรอยดำสกปรกเมื่อมีการซ่อมแซมทำขึ้นมาใหม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาและทำให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านแผ่นพลาสวูดจึงตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ดีและคุ้มค่าต่อการใช้งาน
http://www.plastwoodtech.com

9
Footlongshoes ขายส่งรองเท้ามือสองใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ
เจ้าแรก เจ้าเดียวที่มีลูกค้าคัดไปขายต่อมากที่สุด!!!
“พื้นเต็ม...แบรนด์เพียบ...ขายง่าย...ทำราคาได้สูง!!!”
.
[/img]
.
พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้ ได้จริง!
 โดยรายการ My SME ช่อง Voice TV
 .

.
 เราคือเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในกรุงเทพที่มีลูกค้าประจำคัดเลือกไปขายต่อเยอะที่สุด รองเท้ามือสองทุกคู่ของเรานำเข้าแล้วส่งซักโดยตรง ไม่มีการเหมาหางกระสอบเกรดถูกๆจากโรงเกลือที่มีการ ตัดส้น เปลี่ยนพื้น คนละไซส์ ทาสีเปรอะ พื้นบางเด็ด เย็บซ่อมมากมาย หรือการติดผ้าลายสก็อตตามขอบด้านในคัทชูเพื่อปกปิดขุยรองเท้าที่เกิดจากการย่อยสลาย มาขายให้เสียลูกค้าแน่นอน เชื้อเชิญมาทดลองแกะถุงคัดเลือกเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองว่าแบรนด์กับภาวะรองเท้าที่จะนำไปขายต่อเพื่อทำเงินได้นั้น ต้องมีลักษณะอย่างไร! อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาหรือรีวิวแตกต่างกันไปว่าราคาไม่แพงที่สุด สูงที่สุด หรือเยี่ยมที่สุด ถ้าเกิดท่านไม่มีโอกาสเข้าไปเห็นแบรนด์และก็สภาพพื้นของรองเท้ามือสองที่มีขายอยู่จริงด้วยตาของท่านเอง! ชักชวนทดลองเช็คเรทราคาส่งที่ใกล้เคียงแล้วเปรียบภาวะพื้น และก็แบรนด์กันได้เลย ซึ่งในเรทราคาส่งเสมอกันนี้ พวกเราแน่ใจว่าแบรนด์ รวมทั้งภาวะรองเท้ามือสองของพวกเราไม่ด้อยกว่าใครอย่างแน่นอน รองเท้ามือสองของร้านFootlongshoes ตั้งแต่คัทชูแฟชั่นส่ง35บาท ไปจนกระทั่งเกรดPremium ราคาส่ง230บาท จะไม่มีการตัดส้นหรือแปลงพื้นรองเท้าทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้เสียราคาขายหรือทำให้ท่านขายต่อได้ยากขึ้นอย่างแน่นอน เรากล้าเปิดให้มีกล่องรีวิวข้อวิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งรูปภาพที่เอามาจากลูกค้าหน้าแฟนเพจให้คุณใช้ประกอบกิจการตกลงใจแน่ชัด! ร้านFootlongshoes ที่เดียวเท่านั้นที่อัพเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกล็อตด้วยรูปถ่ายจากสินค้าจริง ถ่ายให้มองเห็นรายละเอียดสภาพและพื้นแบบเต็มๆแน่ชัดในแบบที่ไม่มีไหนกล้าทำ ไม่ใช่ก็อปรูปมาจากเน็ต หรือถ่ายจากที่อื่นมาเบลอภาพแล้วกล่าวถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีขาย และที่นี่ที่เดียวในโลกที่ท่านจะได้พบปะสนทนาแลกประสบการณ์หรือคำเสนอแนะต่างๆจากบรรดานักขายรองเท้ามือสองมืออาชีพมากมายท่าน (ลูกค้าที่นี่ทุกคนสวยรวมทั้งมีความคุ้นเคยเป็นอย่างมาก) นอกจากนั้นท่านจะได้คัดรองเท้าแบรนด์ดังเยอะมากมาย ภาวะเยี่ยม หลายชนิด ที่ผ่านการทำความสะอาดพร้อมขายทุกคู่ ให้คุณสามารถนำไปขายต่อได้ง่ายดายยิ่งกว่า และก็ทำกำไรได้สูงขึ้นยิ่งกว่าแน่ๆ พร้อมบริการดูแลให้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยม รองเท้ามือสองของร้านค้าเราเป็นอย่างไร? ...ภาพรีวิวต่างๆจากหน้าร้านค้าจริงของลูกค้าที่ให้พวกเราจัดส่ง แล้วก็ปริมาณลูกค้าประจำที่มักจะมารอคัดก่อนเปิดร้านคือคำตอบ ของจริงไม่ต้องมีหน้าม้า!" ร้านค้าเรามีรองเท้ามือสองหลายชนิดให้ท่านเลือกคัดไปขายได้กำไร แบรนด์แท้ทุกคู่ อย่างเช่น Nike Adidas Puma Reebok Fila Asics Newbalance Converse Vans K-swiss Mizuno Everlast Lacoste Crocs Timberland แล้วก็แบรนด์ดังอื่นๆอีกมากมาย
.

.
ร้านFOOTLONGSHOES ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้าของเก่า และจดเป็นบริษัทอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เรามีที่ตั้งและการขายสินค้าที่เชื่อถือได้100%
ไม่มีการนำรองเท้าของปลอม หรืองาน mirror มาปนขายให้ท่านต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แน่นอน!
-หากท่านต้องการคัดสินค้าจากตัวเลือก ที่กองพร้อมให้ท่านคัดไปขายมากมายนับไม่ถ้วน !
.

.
-หากท่านต้องการแกะถุงคัดทีละคู่ โดยไม่ต้องเลือกกระสอบ หรือเหมายกทั้งกระสอบ !
-หากแบรนด์และสภาพรองเท้า คือสิ่งที่ท่านให้ความสำคัญในการขายรองเท้ามือสอง !
 -หากท่านต้องการคัดเกรดหัวรองเท้า ไม่ใช่เกรดเหมาหางตัดส้นราคานับถูกๆแล้วมาขายต่อให้ท่าน!
-หากท่านต้องการคละประเภทสินค้าให้หลากหลายเพื่อเริ่มต้นขาย ในขั้นต่ำรวมกันเพียง 30คู่ !
-ถ้าหากการคัดสินค้าแบบแฟร์ๆพร้อมท่านอื่น โดยที่ยังไม่มีใครเปิดกระสอบก่อน เป็นสิ่งที่ท่านอยากได้ !
 -แม้ท่านไม่ต้องการจมทุนกับรองเท้าเหมาหางราคาถูกที่ขายต่อได้ยากมากๆ
 -แม้ท่านมั่นใจว่าลูกค้าจริงที่มาคัดเลือกบ่อยๆคือสิ่งที่ใช้พิสูจน์ที่ดีเยี่ยมที่สุดว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไง
 -แม้ท่านไม่ได้อยากต้องการหนักใจว่าภายหลังสั่งซื้อแล้วเกิดปัญหา จะสามารถไปดังที่หน้าร้านค้าได้ไหม
 -แม้ท่านไม่ได้อยากเสียเวล่ำเวลาเดินทางไปคัด แล้วจะต้องผิดหวังกับสภาพรองเท้าที่ไม่เป็นดังคำโฆษณา!
.

.
*****ร้านขายส่งรองเท้ามือสองกรุงเทพ Footlongshoes คือคำตอบค่ะ*****
(ร้านเรามีสาขาเดียวเท่านั้นที่ ซ.วัชรพล ตลาดถนอมมิตร โปรดระวังร้านที่แอบอ้างและลอกเลียนแบบ!!!)

 ท่านสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่webboard หรือhttps://www.facebook.com/footlongshoes
Line id: @footlongshoes (มี@ด้วยคะ)
 
"โซนเกรดพรีเมี่ยมชั้น2 จัดเต็มให้คัดอย่างจุใจ พื้นที่กว้างขวาง เลือกคัดได้สบายๆ แอร์เย็นๆจ้า"
*โปรดระวังขณะนี้มีหลายร้านเริ่มมีการลอกเลียนแบบใช้คำว่ารองเท้ามือสองเกรดPremium บางร้านตั้งราคา และขั้นต่ำให้เหมือนกับเรา บางร้านใช้ชื่อเรียกให้เหมือนแล้วตั้งราคาที่ต่ำกว่า แม้จะถูกcopyแต่รับรองว่าสินค้าที่มีแตกต่างกันอย่างแน่นอน!
" อยากขายออนไลน์...อยากขายของแท้...แต่ยังไม่อยากลงทุนสูงๆ "
ต้นตำรับรองเท้ามือสองเกรด Premium (Best Seller!) 230บาท ต้องของร้าน Footlongshoes เท่านั้น!
รองเท้ามือสองล็อตใหม่พร้อม ศุกร์-อาทิตย์นี้!!!
จัดเต็มพร้อมให้คัดไปขายทุกประเภท
***พร้อมPromotionพิเศษ ฉลองวันครบรอบร้าน Footlongshoesจ้าาา!!!***
เมื่อคัดหรือสั่งซื้อสินค้าครบทุกขั้นต่ำ แถมฟรีประเภทนั้นอีก1 คู่จ้า
ไม่มีจำกัดจำนวนขั้นต่ำและคู่แถมจ้า ได้ทั้งหน้าร้านและสั่งซื้อจ้า
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30พ.ค. - 3มิ.ย. นี้เท่านั้นจ้า
พื้นเดิมเต็มๆ ไม่มีตัดส้น แบรนด์แท้เพียบ สภาพกริ๊บๆ ขายง่าย ทำราคาได้สูงแน่นอน!
เริ่มเปิดให้คัดไปขายพร้อมกันเวลา11โมงตรงเป็นต้นไป
"อยากคัดรองเท้ามือสองไปขายต้องที่ Footlongshoes ขายส่งรองเท้ามือสองกรุงเทพเท่านั้นจ้าาา"
.

.
"Review จากลูกค้าร้าน Footlongshoes>>>Click"
(*ท่านใดต้องการโอนสั่งจองสินค้าล็อตใหม่สามารถติดต่อได้ทางFanpageเลยคะ^^)
สั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ webboard https://www.facebook.com/footlongshoes
Line id: @footlongshoes (มี@ด้วย)
.

.
*รูปถ่ายจากสินค้าจริงของทางร้านFootlongshoes*
บริษัท ฟุตลองชูส์ จำกัด
FOOTLONGSHOES CO., LTD.
พุธ-พฤหัสร้านหยุด 2วันคะ
ล็อตใหม่ ศุกร์-อาทิตย์นี้จัดเต็มพร้อมให้คัดไปขายทุกประเภท
*พร้อมโปรโมชั่นพิเศษฉลองครบรอบร้านFootlongshoes*
และเพื่อขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนเราเสมอมา
เมื่อครบทุกขั้นต่ำ รับฟรีประเภทนั้นอีก1คู่ ไม่จำกัดจำนวน!
สั่งเยอะ คัดเยอะ ก็รับคู่แถมเยอะจ้า
(*ท่านใดต้องการโอนสั่งจองสินค้าล็อตใหม่สามารถติดต่อได้ทางFanpageเลยคะ^^)
สั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/footlongshoes
Line id: @footlongshoes (มี@ด้วย)
.
สนใจขายส่งรองเท้ามือสอง หาซื้อรองเท้ามือสอง ติอต่อได้ที่นี่
Website ขายส่งรองเท้ามือสอง https://www.xn--12cbpaab3id7dzahnf4gf8bdb8fh0i2a7oma6p6a.com

10
อุตสาหกรรม เครื่องจักร / ลูกลอยไฟฟ้า Rader
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 04:34:07 PM »


ลูกลอยไฟฟ้า Rader
ลูกลอยไฟฟ้า,ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ,สวิตลูกลอย ราคา 350 บาท/กล่อง


ลูกลอยไฟฟ้า,ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ ยี่ห้อ RADAR UNIPURE และ SUN เป็นลูกลอยผูกเชือกควบคุมระดับน้ำในถังเก็บน้ำแบบใช้ไฟฟ้าใช้พ่วงตัดต่อ ควบคุมการทำงานของปั้มน้ำและโซลีนอยด์วาว์ลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

วิธีการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง ฟรี ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง

 • ภาคอีสานและภาคกลาง ผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
 • ภาคเหนือ ผ่าน บริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
 • ภาคใต้ผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ระบบผลิตน้ำดื่ม

ที่มา : http://www.ttwatertechs.com/productdetail.asp?pid=31439

Tags : ระบบผลิตน้ำดื่ม,ลูกลอยไฟฟ้า

11
พรีเมี่ยมคอลลาเจน เปปไทน์ จากปลา
(Premium Fish Collagen Peptide)
ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่ง!กับไอเม่คอลลาเจน (iMe) คอลลาเจนบริสุทธิ์ชนิดผงที่มียอดขายติดอันดับหนึ่ง ด้วยคุณภาพของคอลลาเจนเกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากญี่ปุ่น เน้นๆด้วยไบโอแอคทีฟและไตรเปปไทด์ในอัตราส่วนที่ลงตัวจึงละลายง่าย ไม่มีกลิ่น ทานง่าย ผสานนวัตกรรมการสกัดตัวใหม่ล่าสุดช่วยให้ได้โครงสร้างโมเลกุลอะมิโน PO-OG ที่มากกว่าปกติ ช่วยให้ดูดซึมเร็วขึ้น 2 เท่าตัว! พิเศษ! หนึ่งเดียวที่อุดมไปด้วยหมู่อะมิโนมากถึง 19 ชนิด!! ดีต่อกาย ดีต่อใจ ทานยังไงก็สวย
ผงมัทฉะ ชาเขียว เกรดพรีเมี่ยม จากนิชิโอะ(Nishio Premium Matcha Powder)
ไอเม่ชวนคุณมาสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ กับ ผงชาเขียวแบบมัทฉะ (抹茶)เกรดพรีเมี่ยมนำเข้าจากแหล่งชาเขียวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเมืองนิชิโอะ(Nishio)เมืองแห่งชาเขียว ไอเม่ คัดเลือกเฉพาะยอดอ่อนใบชายอดแรกและยอดที่สอง ที่เก็บได้ในช่วงแรกของฤดูเก็บใบชาเท่านั้น เพื่อให้ได้เป็นใบชาที่มีรสชาติกลมกล่อม (umami) หวานธรรมชาติ กลิ่นหอมอ่อนๆ พร้อมสารอาหารที่เข้มข้นกว่าปกติ ถือเป็นใบชาที่มีคุณภาพดีที่สุดในฤดู  จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการผลิตอย่างละเอียดซับซ้อนเพื่อให้คงคุณค่าไว้ให้มากที่สุดถึง 95%จนกว่าจะถึงมือคุณ
 


เครดิตบทความจาก : http://www.imepeptide.com

Tags : ชาเขียว,มัจฉะ,คอลลาเจน

12
เครื่องดื่มสมุนไพรคาวตองนาคาแลนด์


"มหัศจรรย์แผนภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรคาวตองนาคาแลนด์"
ระบบภูมิคุ้มกัน คือ ระบบคอยปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
....คำว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆแอนติเจนหมายถึงสิ่งที่ร่างกายไม่เคยรู้จักมาแต่กำเนิด
"ดื่มง่ายรสชาติดี รู้สึกทันทีที่ดืม"
ส่วนประกอบสำคัญ
1.บลูเบอรี่
2.โสมเกาหลี 3.เถาวัลย์เปรียง
4. น้ำผึ้ง 6.ตั้งถังเช่า
7.แอปเปิ้ลไซเดอร์ 
8.มะรุม

.............................................................................
"ดื่มง่ายรสชาติดี รู้สึกทันทีที่ดืม"
ดื่มแล้วมีสัญญาณเตือนว่าร่างกายคุณผิดปกติ...


                     1.ดื่มแล้วง่วงนอน 

2.ดื่มแล้วไข้

3.ดื่มแล้วเวียนหัว/ปวดหัวนอนไม่หลับ
               4.ดื่มแล้วเลอ/มีแก๊สในกระเพราะอาหาร


                                           5.ดื่มแล้วเจ็บคอ


6.ดื่มแล้วน้ำตาลในเลือดเพิ่ม
7.ดื่มแล้วคันบริเวณตา
8.ดื่มแล้วคันบริเวณจมูก
9.ดื่มแล้วเบื่ออาหาร
10.ดื่มแล้วอุจาระเป็นเลือด
11.ดื่มแล้วปัสสาวะขัด
12.ดื่มแล้วท้องผูก
13.ดื่มแล้วท้องร่วง
14.ดื่มแล้วปวดตามข้อร่างกาย
15.ดื่มแล้วปวดบั้นเอว
16.ดื่มแล้วมีอาการบวม
17.ดื่มแล้วอาเจียน
18.ดื่มแล้วปัสสาวะมีกลิ่นฉุน

19.ดื่มแล้วความดันโลหิตเพิ่ม
20.ดื่มแล้วประจำเดือนมามากกว่าปกติ
21.ดื่มแล้วคอแห้ง
22.ดื่มแล้วรับประอาหารได้มากขึ้น
23.ดื่มแล้วมีผื่นคัน
24.ดื่มแล้วเหนื่อยเพลีย
 อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการดื่นครั้งแรก ที่ทำได้คุณได้ทราบถึงโรคที่อยู่ในตัวคุณ


เครื่องดื่มคาวตอนนาคาแลนด์ศูนย์รวมสมุนไพรหลายชนิดเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สุขภาพดี
-ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มีปริมาณและประสิทธิภาพมากขึ้น
- ช่วยพื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยให้แข็งแรงขึ้นได้รวดเร็ว
- ช่วยปรับสมดุลของระบบไหลเวียนโลหิต
- ช่วยลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์และความดันโลหิต
- ช่วยบรรเทาอาการโรคหัวใจและเบาหวาน
- ช่วยขับล้างสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพ
- ลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดแข็งตัว
- ลดความเสี่ยงและภาวะโรคในช่องท้องทั้งระบบ
- ช่วยสร้างฮอร์โมนและกระตุ้นการเจริญเติบโต
- ช่วยระบบประจำเดือนปกติและลดอาการปวดประจำเดือน
- ช่วยขับน้ำคาวปลาหลังคลอดบุตรและช่วยให้มดลูกกระชับเข้าที่
- ช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่ง
- ส่วนควบคุมและเหนี่ยวรั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
- ช่วยลดความเครียดและทำให้นอนหลับสบาย

-ช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดต้านเชื้อราและแบคทีเรียหลายชนิด


จากผลการวิจัยสมุนไพรคาวตองนอกจากได้รับคุณสมบัติตัวยา 200 ชนิด แล้วยังผ่านการหมักเป็นจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสผลิตกรดแลคโตบาซิลลัส เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือการช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ รวมทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ที่ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมและขับสารพิษ จากการวิจัยคาวตองสามารถต้านไวรัสและเชื้อรา ต้านแบคทีเรียและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันรักษาโรคผิวหนังได้ทุกชนิด 

คาวตอง นาคาแลนด์ น้ำดื่ม สมุนไพร เพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพรตรา คาวตองนาคาแลนด์ #มหัศจรรย์แห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยสารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่อต้านโรคและช่วยรักษาโรค 
#โรคเบาหวาน  #โรคมะเร็ง #โรคเอดส์โรคหัวใจ #โรคไขข้ออักเสบ #โรคหอบหืด #โรคกระเพาะ #โรคลำไส้ #โรคแผลเรื้อรัง #โรคผิวหนัง#โรคโลหิตจาง#โรคความดันสูง #ไขมันอุดตัน #โรคริดสีดวง #สะเก็ดเงิน #ตกขาว #ต่อมไทรอยด์ #ปวดหลัง #ปวดข้อกระดูก

                 ยาสมุนไพรรักษาโรค คาวตองนาคาแลนด์          https://youtu.be/wYYs_6crOXc

                                 

สนใจสั่งซื้อได้ที่
เพจ   คาวตอง นาคาแลนด์ น้ำดื่ม สมุนไพร เพื่อสุขภาพ
เพจ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ไลน์   @Kaotong 


                                                >>.เพิ่มเติมคลิก

13
"ชาเรียกน้ำนม"
ผลิตภัณฑ์ สำหรับหญิงให้นมบุตร
          สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ที่ต้องการเพิ่มการผลิตน้ำนม คุณแม่ที่มีปริมาณน้ำนมน้อยชาเรียกน้ำนม” อุดมไปด้วยสมุนไพรสำคัญช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม กระตุ้นน้ำนม เร่งการสร้างเม็ดเลือด ดื่มเพื่อบำรุงเลือด  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับ
 
คุณแม่ที่รักสุขภาพ  นอกจากนี้ยังช่วยรักษาโรคกระเพาะ

ลดน้ำตาลในเลือดรักษาเบาหวาน  ปลอดสารเคมี และวัตถุกันเสีย
   วิธีรับประทานสมุนไพร 1 ซองใส่น้ำร้อนประมาณ 500 ml ในโถน้ำร้อน สามารถดื่มแทนน้ำได้ ช่วงแรก วันละ 2 ซอง ถ้าน้ำนมปริมาณมากพอ ลดเหลือวันละ 1 ซอง
 
    Ingredients :
ไม้นมนาง และหัวปลี ลูกซัด และสมุนไพร อื่นๆ

ขนาดทดลอง 10 ซอง >> ราคา 120 บาท
 
ขนาด 30 ซอง >> ราคา 320 บาท

-----------------------------
สนใจติดต่อ ปลีก-ส่ง รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
จำหน่าย สมุนไพรต่างๆ ใบทุเรียนเทศ หญ้ารีแพร์ หมามุ่ยอินเดีย ถั่วขาว สมุนไพรน้ำผัวลงเมียหลง ชาสมุนไพรลดน้ำหนัก ขี้ผึ้ง-น้ำมันเขียวย่านาง ตราเบญจทิพย์ ถั่งเช่าไท ชาเรียกน้ำนม
Tel.085-0508273
Line id 1>:@nature-herbs (มี@ด้วย)
Line id 2>:nature-herbs1(ตัวสุดท้ายเลข1)
https\://www.facebook.com/natureherbsth
http\://www.natureherbsth.com
 

ขอบคุณบทความจาก : http://www.natureherbsth.com

Tags : เพิ่มน้ำนมแม่,น้ำนมแม่น้อย,บำรุงน้ำนม

14
ซื้อสินค้าจากตัวแทนขาย อมาโด้ คอลลาเจน อย่างเป็นทางการ อมาโด้
1.ทานแล้วบันเทิงใจ ได้ของจริง แน่นอนทานแล้วเชื่อถือได้ผล และไม่เป็นอันตราย
2.ทราบลึกทราบจริงเรื่องผลิตภัณฑ์ ชี้นำการทานได้อย่างถูกทาง ถามได้ ปรึกษาหารือและขอคำแนะนำได้
3.ได้ของล็อตใหม่เสมอ ไม่มีเก่าเก็บ ไม่มีย่อยสลาย ไม่มีหมดอายุ amado
4.ได้โปรโมชั่น ราคาถูก ได้ของฟรี ได้ร่วมกิจกรรมดีๆจากบริษัทก่อนคนไหนกันแน่
5.ใช้ก็ดีสามารถร่วมเป็นตัวแทนขายได้ มีที่ปรึกษาสำหรับการทำธุรกิจ แล้วหลังจากนั้นก็วิชาความรู้สินค้า
 
 
 
Collagen HACP คอลลาเจนประเภทใหม่ มีส่วนผสมของ Collagen Tri-peptide อมาโด้ ราคา
มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าเดิมถึง 4 เท่าสามารถซับตรงไปสู่กระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนในชั้นผิวในทันทีทันใด
ทำให้ช่วงเวลาในการได้ผลของการกินอาหารเสริมพวกคอลลาเจนนั้นสั้นกว่าสินค้าอื่นๆในตลาด
 
 
 
ลดริ้วรอย ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง วัวเอนไซม์ Q10 ต้านอนุมูลอิสระ นอกเหนือจากนั้นโคเอนไซม์ Q10 ยังช่วยเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนในเซลล์ผิวทำให้ผิวแน่น ยืดหยุ่นล้ำหน้าขึ้น
 
วิตามินซี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพสูง วิตามินซี ช่วยป้องกันผิวจากกันรังสียูวีได้ ช่วยยั้งการขนส่งเม็ดสีขึ้นเขาผิวหนัง ผิวจะกระจ่างขาวใสขึ้น ช่วยกระตุ้นการผลิตเส้นใยคอลลาเจนก็เลยช่วยให้ริ้วรอยตื้นขึ้นได้ เมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอขอบคุณบทความจาก : https://www.youtube.com/watch?v=gh9nEq5YtdY

Tags : อมาโด้, วิตามินซี

15
โรงแรมใน อ.นางรอง Hotel in Buriram โรงแรมในบุรีรัมย์ โรงแรม บุรีรัมย์ โรงแรมในนางรอง โรงแรมในบุรีรัมย์ ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์   hotel in buriram
 

 
Hotel in buriram โรงแรมที่ จังหวัดบุรีรัมย์ Hotel in Buriram โรงแรมในบุรีรัมย์ โรงแรมในนางรอง ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โรงแรมใกล้เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ The 15 best hotels in Buriram, Thailand - Best Price Guarantee 10 โรงแรมที่ดีที่สุดใน เมืองบุรีรัมย์ โรงแรมและที่พักในบุรีรัมย์ ประเทศไทย โรงแรม ที่พักใกล้ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง Buriram Hotels ที่พัก โรงแรม ใกล้สนามแข่งบุรีรัมย์เซอร์กิต - Best price Nangrong Accommodations Hotel Reservations in Buriram Thailand Buriram Hotels Online Reservation for Buriram Vacation. Best price Nangrong apartments Book Buriram Accommodations from Budget to Luxury hotel. Instant Confirmation Service with Discount Buriram Hotels: Discount buriram lodges
 Cheap Buriram Hotel Deals, Thailand Buriram Province hotels and hostels Hotels in Buriram‎ Buriram hotels - โรงแรม เมืองบุรีรัมย์‎ Top 10 Best Hotels Buriram - 5 Star Best Hotels Buriram‎ Lowest Rates Guaranteed 24/7 Support. Book the Best Hotels Buriram today! Best Hotels · Fast and Simple · 5 Star Luxury Hotels · Top 10 Hotels Amenities: WiFi, Pool, Parking, Spa, 24 Hour Reception, Restaurant

โรงแรมในนางรอง Hotel in Buriram  โรงแรมในบุรีรัมย์ Cheap Deal Nangrong hostel โรงแรมใน จ.บุรีรัมย์ โรงแรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ โรงแรมในจังหวัดบุรีรัมย์ โรงแรมใน อ.นางรอง โรงแรมในอำเภอนางรอง ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โรงแรมใกล้เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ Hotel in Buriram, Phanomrungpuri Hotel, ที่พัก อ.นางรอง บุรีรัมย์ โรงแรมพนมรุ้งปุรี บูติคโฮเทลสไตล์ปราสาทพนมรุ้ง “PHANOMRUNGPURI KHMER BOUTIQUE HOTELS AND RESORT” - ได้รับกรางวัล กรีนโฮเทล(Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2557  - โรงแรมใน อ.นางรอง ได้รับรางวัล Smoke Free Hotel  แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ปราสาทหินพนมรุ้ง และ ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่ที่ : 212 ถนน ประจันตเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110  Tel : 044-632222 Mobile : 086-3366618 Fax : 044-633800  Line & IG: phanomrungpuri  รีสอร์ทที่จังหวัดบุรีรัมย์ จองห้องพักราคาสุดประหยัดในเมือง บุรีรัมย์ ไทย ทางออนไลน์ ห้องพักประเภทต่าง ๆ ราคาพิเศษ Website : http://www.phanomrungpuri.co.th/ Email : info@phanomrungpuri.co.th โรงแรมในบุรีรัมย์ โรงแรมในบุรีรัมย์ ราคาถูก โรงแรมใน บุรีรัมย์ - โรงแรมในเมืองบุรีรัมย์ ที่พักบุรีรัมย์ - โรงแรม รีสอร์ทใกล้สนามแข่งบุรีรัมย์อินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต แนะนำ 10 โรงแรม รีสอร์ท ที่พักยอดนิยมบุรีรัมย์ โรงแรม บุรีรัมย์ จองโรงแรมบุรีรัมย์ ราคาพิเศษ ในบุรีรัมย์ จองโรงแรม บุรีรัมย์ ที่พักบุรีรัมย์ ในบุรีรัมย์ล่าสุด รวมโรงแรมบุรีรัมย์ ใกล้สนามแข่งรถบุรีรัมย์ พร้อมโปรโมชั่นจอง ที่พักบุรีรัมย์ ราคาถูก โรงแรม รีสอร์ท บุรีรัมย์. รวมที่พักบุรีรัมย์ โรงแรม รีสอร์ทบุรีรัมย์ ห้องพักสุดประหยัดที่โรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัด บุรีรัมย์ ไทย จองออนไลน์ จ่ายที่โรงแรม อ่านความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก และเลือกข้อเสนอที่พักที่ตรงตามใจของท่าน. ที่พักในเมืองบุรีรัมย์‎ โรงแรมในบุรีรัมย์ - ราคาพิเศษในบุรีรัมย์‎ โรงแรมเปิดใหม่ บุรีรัมย์‎ โรงแรมเปิดใหม่ในบุรีรัมย์‎

โรงแรมในบุรีรัมย์ Hotel in Buriram Buriram discount hostels  โรงแรมในนางรอง โรงแรมในจ.บุรีรัมย์ โรงแรมใน จ.บุรีรัมย์ โรงแรมในจังหวัดบุรีรัมย์ Reservation Buriram resorts โรงแรมใน อ.นางรอง โรงแรมในอำเภอนางรอง ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โรงแรมใกล้เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ Hotel in Buriram, Phanomrungpuri Hotel, โรงแรมพนมรุ้งปุรี บูติคโฮเทลสไตล์ปราสาทพนมรุ้ง “PHANOMRUNGPURI KHMER BOUTIQUE HOTELS AND RESORT”- ได้รับกรางวัล กรีนโฮเทล(Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2557  - ได้รับรางวัล Smoke Free Hotel  แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ปราสาทหินพนมรุ้ง และ ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่ที่ : 212 ถนน ประจันตเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 Tel : 044-632222 Mobile : 086-336661 โรงแรมกลางเมืองบุรีรัมย์ โรงแรมใน บุรีรัมย์ โรงแรมในบุรีรัมย์ ราคาถูก โรงแรมในบุรีรัมย์ จองโรงแรมบุรีรัมย์ - ที่โรงแรมพนมรุ้งปุรีในราคาสุดคุ้ม สถานที่พักในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่พักบุรีรัมย์ , โรงแรม รีสอร์ท บุรีรัมย์ โรงแรม รีสอร์ทในจังหวัด บุรีรัมย์ ที่พัก บุรีรัมย์ : รายชื่อ ... - สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ทในจังหวัดบุรีรัมย์ สอบถามข้อมูล จองโรงแรมได้ที่นี่.โรงแรมที่ดีที่สุด เมืองบุรีรัมย์ ที่พักแนะนำในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่พักบุรีรัมย์ : ที่พักในบุรีรัมย์ แต่ละที่ไม่ธรรมดา มีดีกว่าที่คิด!!! โรงแรมและที่พักราคาถูกในบุรีรัมย์ โรงแรมบุรีรัมย์ ที่พักบุรีรัมย์ โรงแรมนางรอง Hotel Buriram Hotels โรงแรมใน บุรีรัมย์ - โรงแรม เมืองบุรีรัมย์‎ โรงแรมในบุรีรัมย์ราคาประหยัด สบายกระเป๋า โรงแรมเปิดใหม่ใน จ.บุรีรัมย์‎ โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล ที่พักในบุรีรัมย์ โรงแรมใน บุรีรัมย์ ใกล้กับ สนามกีฬาไอโมบาย, โรงแรมใน บุรีรัมย์ รีสอร์ตใกล้สนามแข่งมอเตอร์ไซด์เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ จองที่พักอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ราคาถูก เรามีโปรโมชั่นที่พักและโรงแรมในอำเภอเมืองบุรีรัมย์มากมาย ไม่ว่ามีงบเท่าไรก็จองได้กับโรงแรมพนมรุ้งปุรี จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ในบุรีรัมย์ รีสอร์ทใกล้ปราสาทหินพนมรุ้ง ความลงตัวของที่พักในการพักผ่อนที่ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมในจังหวัดบุรีรัมย์ @โรงแรมพนมรุ้งปุรี บูทิคโฮเท็ลแอนด์รีสอร์ท ใกล้ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และปราสาทหินเมืองต่ำ โรงแรมในบุรีรัมย์ จองโรงแรมในบุรีรัมย์ราคาถูก บริการโดยคนบุรีรัมย์ โรงแรมราคาถูกในบุรีรัมย์, ดีลโรงแรมในบุรีรัมย์
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : hotel at nangrong

Tags : โรงแรมใน จังหวัดบุรีรัมย์,โรงแรมที่ อำเภอนางรอง,hotelinburiram

หน้า: [1] 2 3 ... 24